Historien bag Tvis Cykelmotion

Tvis Cykelmotion startede uofficielt i august måned 1993 ved at Kristian Larsen (KK) og Tommy Lind begyndte at motionere på cykel. Der gik ikke lang tid før Steen Sjørslev og Claus Eriksen kom med på turene. Alle boede i Engparken i Tvis, så turene udgik fra hjørnet ved nr. 8, hvilket de kom til de næste mange år.

I løbet af 1994 blev vi 7-8 mand. Det havde nemlig hurtigt bredte sig, hvor skægt vi havde det, så der var flere, som gerne ville være med.
Til at begynde med var det korte ture med en hastighed på 25–30 km/t. Træningen var oftest planlagt af KK, som har en stor viden på dette område, så efter et par år var formen bygget godt op på alle. Vi deltog nu i flere motionsløb rundt omkring og kunne være med blandt de forreste. Hastigheden var nu vokset til 35-40 km/t og distancen omkring de 100 km. Et par stykker nåede endda at ‘snuse’ til et par licensløb.

På initiativ af Claus S. Pedersen og med hjælp fra især lokale sponsorer, fik vi vores første cykeltøj med klubnavn i 1995. Siden har vi flere gange fået designet vores eget cykeltøj til Tvis Cykelmotion.

Vores træning foregår mest på racercykel både sommer og vinter. Før i tiden blev der dog også kørt lidt mountainbike om vinteren, men det er nu erstattet af spinning.

Den 27. januar 2005 blev klubben officielt til Tvis Cykelmotion med konstitueret bestyrelse.
Klubben har ca. 45 medlemmer, der aldersmæssigt spænder fra 20 til 70’erne.

Vedtægter

§1 Navn og hjemsted.

Foreningen Tvis cykelmotion, der har hjemsted i Tvis i Holstebro kommune, er stiftet den 22/01-2005.
Er fra den 1. marts 2013 en underafdeling af Tvis KFUM og Idrætsforening, herefter i nærværende vedtægter refereret som hovedforeningen.
I hovedforeningens vedtægter er cykelmotion refereret som en aktivitet, generalforsamling i cykelmotion refereres som årsmøde i aktiviteten og bestyrelsen i cykelmotion refereres som aktivitetsudvalg.

§2 Formål.

Foreningens formål er at dyrke cykling på offentlig, vej samt på anden måde Virke, for at fremme denne idræt.

§3 Medlemskab.

Som aktivt medlem kan optages enhver, der er fyldt 16 år. Der kan optages passive medlemmer. Passive medlemmer har ingen adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsesarbejde.

§4 Indmeldelse.

Indmeldelse sker skriftligt via foreningens hjemmeside. Man er først medlem, når kontingent er betalt. For medlemmer under 18 år skal der foreligge skriftligt samtykke fra forældre eller værge.

§5 Udmeldelse.

Efter indmeldelse og betaling af kontingent er man medlem indtil næste kontingentbetaling forfalder. Betaler man ikke kontingent iht. retningslinjerne beskrevet i §7 er man udmeldt.

§6 Kontingent.

Kontingent gældende for det efterfølgende år fastsættes på den ordinære generalforsamling. Kontingentet opdeles i kontingent for henholdsvis aktive og passive medlemmer. Indbetalings terminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.
Medlemmerne informeres herom inden udgangen af marts måned efter generalforsamlingen.

§7 Restance.

Kontingent skal være betalt inden den af bestyrelsen udmeldte sidste betalingsfrist. Ved for sen betaling af kontingent rykkes skriftligt. Såfremt kontingent ikke betales herefter, skal medlemmet skriftligt meddeles, at det er slettet af foreningens medlemsliste. Ny optagelse kan da kun ske ved ny indmeldelse og betaling af kontingent og evt. anden restance. Betaling skal da ske uden unødig forsinkelse.

§8 Udelukkelse og eksklusion.

Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførelse strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlems pligter.
Såvel i sager om udelukkelse som i eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter.

§9 Ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af Februar måned. Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.
Stemmeret har alle medlemmer, der ikke er i kontingent restance. Passive medlemmer skal dog have været medlem af foreningen i mindst 6 måneder. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel, med skriftlig meddelelse pr. post / mail til alle medlemmer, med angivelse af dagsorden og tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen.
Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§10 Dagsorden.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.
 6. Behandling af indkomne forsla
 7. Valg af
 8. Valg af suppleant til bestyrelsen.
 9. Generalforsamlingens ledelse m.v.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret majoritet – jf. §17 og §18. Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 16 år og har stemmeret – jf. §9. For at kunne blive valgt til formand eller kasserer skal man dog være fyldt 18 år. Fraværende, valgbare medlemmer kan vælges, når der skriftligt forligger tilsagn om, at vedkommende vil modtage valg til den foreslåede post. Afstemning skal, såfremt blot et medlem forlanger det, foretages skriftligt. Der føres en protokol over generalforsamlingens beslutninger, der underskrives af dirigenten og de deltagende bestyrelsesmedlemmer. Kopi udleveres til foreningens medlemmer efter ønske.

§12 Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst en fjerdedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§13 Bestyrelse – Valg.

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en sekretær og yderligere to medlemmer og vælges for to år ad gangen af den ordinære generalforsamling.
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en suppleant.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.

§14 Tegningsret.f fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, heriblandt formanden, er tilstede. Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over kr. 2500,- kræves dog underskrift af formanden og kasserer i forening. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.

§15 Regnskab.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal hurtigst muligt i januar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til Bilags kontrollanten. Senest den 1. februar skal foreningens kasserer aflevere regnskab, forsynet med Bilags kontrollantens påtegning og underskrift, til hovedforeningens kasserer. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse, og skal være forsynet med Bilags kontrollantens påtegning og underskrift.

§16 Revision.

Bilags kontrollant udpeges af forretningsudvalget under hovedforeningen i Idrætten i Tvis. Bilags Kontrollanten skal hvert år i januar måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Bilags kontrollanten har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§17 Vedtægtsændringer.

Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Ved ændring skal der tages behørigt hensyn til hovedforeningens vedtægter.

§18 Foreningens opløsning.

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtigt, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er tilstede. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med eventuelt fast ejendom og løsøre. Beslutningen herom træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål i foreningens hjemsteds kommune.

——

Vedtægter ændret 01.03.2013 ved overgangen fra selvstændig forening til underafdeling af Tvis KFUM og Idrætsforening.
Seneste ændringer i forbindelse med generalforsamling den 03.02.2017.
Referent: Stephen Harpøth

Fortegnelse og privatlivspolitik

Tvis Cykelmotion (i det følgende kaldet TCM) er en afdeling under Idrætten i Tvis (Hovedafdelingen).
Hovedafdelingen administrerer selv sin persondatapolitik i forhold til persondata for alle underafdelinger, herunder TCM. Persondata oplyses af medlem hvert år, når der tilmeldes til den kommende sæson.

I det følgende beskrives alene, hvordan TCM håndterer personfølsomme oplysninger i forbindelse med driften af foreningen (afdelingen).
Indmeldelse sker for et år ad gangen via TCM’s hjemmeside ved anvendelse af det af hovedafdelingen valgte system til medlemsadministration (i skrivende stund Conventus). Ved indmeldelsen gøres man via tilmeldingssystemet opmærksom på, at man samtidigt giver sit samtykke som følger:

”I forbindelse med indmeldelse i Tvis cykelmotion giver du samtidigt samtykke til:

 • At de oplysninger du afgiver ved tilmeldingen opbevares i 3 år efter afslutning af den sæson, du tilmelder dig, hvorefter data slettes.
 • At bestyrelsen må anvende disse oplysninger til at føre en medlemsliste til den almindelige administration af TCM. Heri fastholdes alene flg. persondata oplysninger:
  Navn
  Adresse
  Fødselsdato
  e-mailadresse
  Data opbevares elektronisk hos det medlem af bestyrelsen, der administrerer medlemslisten.
  Det sker på pc eller lignende elektronisk lagringsmedie med personlig kode for adgang.
  Administration af listen indebærer løbende rettelser ved ændringer af data i løbet af sæsonen.
 • At, hvis du er medlem af TCM’s bestyrelse, de nævnte personoplysninger af bestyrelsen selv, i det omfang det er nødvendigt, bliver videregivet til Virk.dk, Holstebro Kommune, Holstebro Idrætsråd, DGI, Conventus og Hovedafdelingen for idrætterne i Tvis. Dette fordi det kan være nødvendigt for foreningens drift.
 • At medlemslisten ved ændring af bestyrelse overdrages til evt. ny ansvarshavende.
 • At der på TCM’s hjemmeside vises offentligt:
  En side med navn og telefonnummer på bestyrelsesmedlemmer og web ansvarlig.
  Tilmeldingsside omfattende liste med navne på aktuelt tilmeldte medlemmer.
 • At billeder taget i forbindelse med løb og arrangementer må lægges offentligt på hjemmesiden. Hvis der er billeder du af personlige årsager ikke synes bør være der, kontakt webmaster som fjerner billedet igen.”

Denne ”Fortegnelse og privatlivspolitik” er udarbejdet og godkendt af den siddende bestyrelse.

Tvis Cykelmotion, v. formand

Jens Holger Larsen / 13-12-2018